Levensschool               Gemeenschap                Spiritualiteit 


Forum

 

Waarheid is het onmiddellijke contact tussen degene die waarneemt en datgene wat waargenomen wordt.

                                                                                Wilhelm Reich

 

 

Groeien in de blik van de anderen

‘Zien is liefhebben’

 

Het forum

De eerste aanzetten tot het forum stammen uit 1978. Het werd het SD-forum genoemd (SD = selbstdarstellung: presentatie van zichzelf) en had ook een kunstzinnig karakter. In de loop der jaren werd het forum verder ontwikkeld en verfijnd tot een proces georiënteerde werkwijze. Het werd beproefd en verder ontwikkeld in de gemeenschappen ZEGG (Duitsland) en Tamera (portugal). Intussen wordt het forum in vele landen aangewend.

“Forum kan de innerlijke wereld achter en onder de woorden openleggen en begrijpelijk maken. Het is een creatief vormgegeven communicatievorm voor groepen waarvan de leden iets samen willen doen en beleven. Het maakt verschillende verbale en non-verbale dimensies van de mensen zichtbaar en creëert ruimte om die te integreren: lichamelijke, energetische, geestelijke, emotionele en erotische.”

Het forum is een krachtig menselijk proces dat in staat is om in korte tijd tussen mensen diep vertrouwen op te bouwen. Vertrouwen is de basisvoorwaarde voor wederzijds begrip en toenadering en voor vrede tussen levende wezens. Zonder vertrouwen ontstaat de openheid niet om onszelf met onze gevoelens te tonen. Als gevoelens worden verstopt, is onze levensenergie geblokkeerd en geblokkeerde levensenergieën leiden tot angst en geweld.

“In het forum geven we vorm aan een open geest van en voor onderzoek, waar de antwoorden in het leven zelf opduiken. We ondersteunen elkaar wederzijds doordat we onze vragen en onze ervaringen aan elkaar ter beschikking stellen. We zinken dieper in de essentie van het zijn. We ontdekken een heldere omgang met onze gevoelens. Als we accepteren wat het geval is, bewegen gevoelens zich heel natuurlijk. Ze ontstaan, worden waargenomen, gevoeld en ze veranderen zich.”

Het forum creëert een veilige ruimte waarin gevoelens en energieën vrij kunnen stromen. Het creëert een levensruimte waar conflicten niet worden vermeden, maar juist worden opgevat als gelegenheden om dieper te gaan. We bouwen in het forum een sociale ruimte of omgeving op van empathie die allen erbij helpt om, met alles wat in ons is, present te zijn, hoe het zich ook aanvoelt. Kunnen we met de pijn in ons aanwezig en present blijven, met de ergernis, de vreugde en de liefde en dan verder gaan?

Forum biedt een vruchtbare bodem voor de opbouw van diepe verbindingen omdat het forum transparantie schept waardoor vertrouwen ontstaat. Het is gebleken dat het forum het beste instrument is om de samenhang van een gemeenschap of een organisatie te versterken. Het sticht vrede op diepe wijze en verbindt de mensheid tot een universele gemeenschap.

Het forum is een open onderzoeksruimte voor diepe universele vragen van de mensheid, die zich in de regel binnenshuis afspelen en waar vaak alleen maar beperkte en daardoor onbevredigende antwoorden en oplossingen worden gevonden. Universele vragen zijn altijd relatievragen. Relatie wordt hier ook opgevat als menselijk netwerk dat de paarrelatie overstijgt.

Het forum verandert het geestelijke veld en is co-creator van een collectieve wijsheid.

 

Transparantie schept vertrouwen

Het forum als een kolf (gefäβ) der liefde

 

“Het forum is een ingrijpend en intiem proces voor groepen en tegelijkertijd een krachtige mogelijkheid om aan individuele groei te werken. Het gaat erom om alles te ontdekken wat in ons authentiek, levendig en waar is. Forum creëert een ruimte voor opening en vertrouwen tussen mensen (sociale transparantie) en de deelnemers ervaren daardoor de vrijheid en de toestemming om te zijn en te tonen wie je bent, en de anderen toe te staan om hen op die waarachtige manier waar te nemen.”

De uitwerkingen van onze voorstellingen over juist en verkeerd kunnen zo open en eerlijk getoetst worden en eventueel kunnen we ons van een nauwe beschouwingswijze en belevingswereld uitbreiden in een wijdte die andere belevingswerelden en een “anders zijn” beter kan toelaten. Vaak zien wij “de blik van de anderen als de dood van mijn mogelijkheden”. In de ondersteunende omgeving van het forum kunnen we gewaarworden hoe de blik van de anderen de genezing, de groei en de “eigen machtiging” kunnen dienen. We kunnen de ervaring opdoen dat mijn openheid mijn grootste bescherming is. Op deze innerlijke en uiterlijke reis komen we natuurlijk ook weer onze oude wonden tegen, die zich in onze schaduw bevinden. Als het ons lukt om present te blijven, zijn we in staat om de opstijgende gevoelens aan te nemen om gesterkt verder te gaan. Een mens die in contact is met zijn of haar innerlijke waarheid, hoe groot zijn of haar wonden ook zijn, is steeds mooi en zal liefde scheppen. ‘Zien is liefhebben’ is een veelvoorkomende ervaring van de deelnemers.” Wij omschrijven deze integrale groepservaringen als ‘healing circles’. “We openen een ‘helende ruimte’ waarin mensen werkelijk op elkaar in gaan. “Hier mogen ze zijn – met elkaar zijn. De uitnodiging en de ruimte om mij als degene te laten zien die ik werkelijk ben, schept vertrouwen, verbinding en transparantie. Zo reizen we samen in innerlijke en uiterlijke ruimten naar vreugde en naar bevrijding van pijnpatronen in de ogen van anderen.”

 

Er bestaat niets oorspronkelijks in ons leven

Dat het verdient, om te worden verstopt

 

“Het gaat om het diepe onderdompelen in de menselijke en kosmische ziel en om angstvrij er-zijn. Waar angstvrij er-zijn ontstaat, ontstaat ook altijd lust en verlangen naar samenzijn en vrijheid en liefde. Dat is de ruimte voor empathie. Waar ik angstvrij uitdruk wat ik zoek en waar ik me toe aangetrokken voel, daar ben ik authentiek en diep. Daarbij stoot ik automatisch op alles wat mijn angstvrije uitdrukking dwars zit, op alle patronen waarmee ik mezelf klein maak en kan ze dan aanschouwen en helen.

Innerlijke vrede en angstvrijheid ontstaan als ik mezelf veroorloof om in het midden der anderen aan te komen zoals ik nou net ben.”

Verdergaand dan de beslissingen in ons dagelijks leven, worden juist de diepere beweegredenen van het handelen en van ons zijn zichtbaar: momenten van geluk, vreugde, dankbaarheid en liefde, net zo als verborgen gevoelens als concurrentie, woede of pijnlijkheid – dat wat het hart onder druk zet en in de ondergrond van de communicatie mee swingt.

Wij ervaren en geven deze circles vorm als onderzoeksreizen waarin genezing of heling ‘bijna terloops’ geschiedt want heling gebeurt op plaatsen en momenten waar geen heling wordt nagestreefd. Onderzoeksthema’s zijn bijvoorbeeld liefde, eros en seksualiteit, zinnelijkheid, relatie/gemeenschap, spiritualiteit; ook alle andere thema’s die samenhangen met leven in relaties kunnen worden behandeld met behulp van het forum. De grondhouding en daardoor het grootste surplus is het zichtbaar maken en herkennen van grotere samenhangen van alle levensthema’s die ingebed zijn in een ‘groter geheel’. Het leven ‘is’ relatie. Antwoorden op vragen en oplossingen voor problemen vinden we daarom ook alleen in en door relaties.

Het forum in het ZijnInstituut bevat inzichten uit de Hellinger Scientia®, familieopstellingen (Hellinger), de geweldloze communicatie op basis van empathie (Rosenberg), spirituele presentie (Hübl) en worldwork (Mindell).

Bij het ZijnInstituut bieden we het LotusProces aan, waarin het forum met andere vormen van levenshulp en therapie wordt verbonden tot een transformerende groeps-(therapie)ervaring.

 

Aan gene zijde van alle voorstellingen van juist en verkeerd handelen,

bestaat een ruimte, een klinkende ruimte,

daar ontmoet ik je.

                                                                                     Rumi

 

Hoe functioneert het forum?

Het forum is een schuilplaats waar alle informaties in de kring van de aanwezigen blijven. De vertrouwensruimte wordt ondersteund door een geestelijke houding van het niet-oordelen, het niet-weten, onopzettelijkheid en onze waakzame presentie in het ogenblik. 

“Het grote geschenk van het forumwerk en gelijktijdig zijn magie ontpopt zich in het samenspel van zelfkennis, openheid in het ‘laten staan’ en in het ‘spiegelen’. Hier openbaart zich de volle kwaliteit van collectieve intelligentie en empathie. In het forum vragen we naar het waarom van concepten. Concepten zijn voor ons “voor-beschrijvingen over de werkelijkheid, voor-stellingen ervan of theorieën erover. We willen graag in de toestand komen waar we realiteit direct ervaren, zoals ze nu is en onze beelden erover achter ons laten. Waarden ontwikkelen zich in ons werk veel uit het ‘zo-zijn’ direct in de harten van de mensen – hoge menselijke en sociale waarden.”

Het forum wordt in een kring gedaan, die de energie en de aandacht houdt en ‘het binnen’ van de kring is de bühne – de resonantieruimte. De mensen in de kring ondersteunen degene in het midden met hun geconcentreerde liefdevolle presentie. De rol van de kring is het waarnemen en begeleiden van het proces als getuige. Het kan zeer sterk en beroerend zijn om iemand in het midden waar te nemen die dieper gaat. Vaak raken en beroeren de thema’s van de mensen in het midden ook zeer het gemoed van de mensen in de kring; hun eigen processen worden dan aangeraakt. We beseffen dat onze eigen innerlijke processen soortgelijk zijn en dat alles wat in het midden gebeurt voorbeeldkarakter heeft en ook voor ieder in de groep geschiedt. Hier verschijnt het inzicht dat we nergens van gescheiden zijn; niet gescheiden van wat in het verleden is gebeurt en niet van wat nu gebeurt. We zijn direct verbonden met de groepsleden in het hier en nu en met hetgeen geschiedt in het midden van de kring.

In het forum zijn er drie belangrijke rollen: de voorsteller (Darsteller), de forumleiding en de ‘spiegels’ (feedback). De voorsteller geeft uitdrukking aan zijn thema met de bereidheid om zijn perspectief te verbreden en de bereidheid tot verandering en meer zelfkennis. Hij gaat in het midden staan en deelt mee wat hem op dat moment bezighoudt en  wat hem raakt. Hij kan dan de gehele ruimte in het midden gebruiken, zich bewegen, spreken, spelen en zich met zijn gevoelens verbinden. Zijn lichaam wordt zijn mededelingsorgaan en authentiek te worden/zijn is het enige doel. Door de kringvorm kunnen de mensen in de kring beter op alle niveaus luisteren en aandachtig meeleven, niet alleen op verbaal-intellectuele wijze maar ook door de bewegingen waar te nemen, de klank van de stem en de uitstraling van een persoon.

De forumleiders spelen een centrale rol en hebben een grondige opleiding. Ze moeten zelf authentiek worden en leren, met de gevoelens present te blijven die in hen zelf en in de kring opkomen. Forumleiders kan je vergelijken met vroedmannen/vrouwen die het authentieke proces van de voorstellers ondersteunen. Idealiter zijn er twee leiders, een vrouw en een man. Alleen de leiders interageren met de voorsteller in het midden. Ze volgen hun ervaring en intuïtie en hebben het vertrouwen van de groep gekregen dat ze er naar kunnen handelen. Een forumleider heeft de opgave om de persoonlijke waarheid van een persoon, de kracht en het grootste potentieel tevoorschijn te lokken, zodat de voorsteller in het midden en de groep het kunnen waarnemen.

 

Empathie – ondersteuning door feedback (sociale terugkoppeling)

 

Nadat de voorsteller in het midden klaar is, kunnen de andere deelnemers in de groep in het midden gaan en meedelen wat ze hebben waargenomen. Dat wordt het geven van een spiegel genoemd. Het betekent dat mensen uit de kring hun zichtwijze en observaties aanbieden. Het is een cadeau voor de voorsteller om te ervaren wat de anderen aan hem op alle niveaus is opgevallen. Op de zoektocht naar zelfervaring is sociale terugkoppeling onontbeerlijk. De spiegel wordt in het midden gegeven, om te benadrukken dat het de persoonlijke zichtwijze is van degene die de spiegel geeft. Elke spiegel is subjectief en dat is ook goed zo. De voorsteller draagt de verantwoordelijkheid om de spiegel aan te nemen of te verwerpen. En dat hangt af van de mate van innerlijk resonantie met de inhoud van de spiegel. Zelfs de beste spiegel is alleen maar een wegwijzer, het ontslaat ons niet van de verantwoordelijkheid om de weg zelf te gaan. 

“Een goed en geslaagd forum zal gevreesde schaduwen op zo’n manier tevoorschijn lokken, dat ze zonder oordeel kunnen worden waargenomen. Soms is de energiewisseling zeer subtiel, als bijvoorbeeld de forumsleider de voorsteller in het midden uitnodigt om zich sneller te bewegen, een geste of gebaar te overdrijven of gevoelens een toon te geven. Met humor verschillende gedragswijzen aannemen en het theatraal spelen van emotionele processen, helpen de voorsteller om zich los te koppelen van zijn emotionele toestanden. Hij leert dat hij meer is dan enkel zijn wisselende emoties.”

Forum is een reis in een levende ruimte van vloeibare relaties, conflicten, gevoelens en vriendschappen. Het is zowel een innerlijke als een uiterlijke methode die gedijt op de vruchtbare bodem van  vertrouwen en transparantie, die door het forum zelf gecreëerd worden. Forum sticht gemeenschap. Gemeenschappen ondersteunen ontwikkeling door de omgeving die ze creëren en ze maken continuïteit mogelijk. Allles wat we doen, en nalaten te doen, heeft een werking in de wereld en op alle schepsels. Elk mens heeft een innerlijke reactie, een spiegel, op wat mijn beleving met me doet. Uit deze rijke en vaak nauwelijks bewuste schat, willen we met het forum putten. Op deze manier scheppen we een wereld die zich diep uit de harten van de mensen ontwikkelt. 

(Tekst: Achim Ecker, Ina Meyer-Stoll www.zegg-forum.org , Dolores Richter www.doloresrichter.com , samengesteld en aangevuld door Regina Veenman)

 

 

 

 

Samenvatting

 

 

 

 

 

Wat is het forum? 

 

Het forum is:

-een proces georienteerde en creatief vormgegeven communicatie- en uitdrukkingsvorm met het hele lichaam en ons hele zijn

-een reis in je innerlijke universum onder begeleiding terwijl je gezien wordt door anderen

-een ruimte van opening voor transparantie en vertrouwen

-een menselijk, ingrijpend en intiem proces voor groepen, die mensen verbindt

-gemeenschap stichtend

-een reis in het hart van gemeenschap

-een krachtig individueel en collectief groeiproces

-een reis in de liefde

 

Waarom forum?

Het forum is geschikt:

-om de authentieke schoonheid van mensen naar boven te halen

-als kolf (=gefäss) der liefde

-als ruimte van geheelheid en heel-zijn

-om innerlijke processen, gedachten en gevoelens zichtbaar te maken

-om innerlijke motivaties van handelingen zichtbaar/begrijpelijk te maken

-voor bevrijding van ge- en bevangen zijn – getuige van jezelf worden

-om vereenzelviging met emotionele processen op te heffen – het vinden van een open standpunt

-om dat wat niet ontdekt is, in zich zelf te leren kennen – de schaduw aannemen en oplossen

-om bewustheid over jezelf te creëren

-om duidelijkheid te krijgen/vinden

-om een grotere, transpersonale context van gebeurtenissen te scheppen

-om de samenhang van een groep, een gemeenschap of een organisatie te versterken

-om gemeenschap te stichten of te ontwikkelen

-voor het ontvouwen van levensvreugde

 

Voor wie is het forum?

Voor alle mensen:

-die zelfverantwoordelijkheid dragen voor hun handelen

-die uitwisseling zoeken in intieme levensgebieden op de basis van openheid, transparantie en diep vertrouwen

-die collectieve intelligentie op zichtbare wijze willen ervaren

-die gemeenschapservaringen willen leren kennen en leren liefhebben

-die plezier willen hebben

 

Hoe werkt het forum? 

Het forum werkt:

-vrijwillig

-proces georiënteerd

-betrokken op het nu

-op individueel en collectief niveau

-met verhoging van de energie

-speels en vol humor

-transformerend

 

 

 

 

  

ZijnInstituut * Godfried Bomansstraat 96 * 7552NV Hengelo * NL * T. 0031 74-2593452 * KvK 59328665     info@regina-veenman.com *** www.regina-veenman.com *** www.mimesis-verlag.com